Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM)

Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM)

Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: „Fond“) može dodeliti po pojedinačnom projektu je 120.000 evra.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:

-Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta).
Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:

Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta.
Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Pravila „de minimis“ državne pomoći se primenjuju na sredstva koja Korisnik granta dobija od Fonda kroz ovaj Program u skladu sa Pravilnikom Fonda o pravilima za dodelu državne pomoći.

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

Hrana za budućnost;
Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku);
Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
Kreativne industrije.
Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Uslovi učešća:

Podnosilac Prijave je mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije , osnovano u Srbiji i ne starije od deset (10) godina u trenutku podnošenja Prijave.

Prijave će biti procenjene na osnovu sledećih kriterijuma:

-Kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost kompanije/tima da realizuje projekat;
-Inovativna tehnologija, proizvod ili usluga; korisnost i jedinstvenost inovacije; jasno određena i nesporna prava intelektualne svojine;
-Jasna tržišna potražnja i potencijal za komercijalizaciju;
-Potencijal za ostvarivanje prihoda/strateškog partnerstva u roku od dve do tri (2-3) godine nakon početka projekta;
-Izvodljiva metodologija i sposobnost implementacije;
-Korišćenje sredstava i adekvatnost budžeta projekta;
-Upravljanje rizikom tehnologije i implementacije.
Samo će Prijave koji ispunjavaju sve gore navedene kriterijume biti predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procesom procene mogu se naći u Smernicama za procenu projekata (eng. „Review Guidelines“), dostupnim na linku.

Potrebna dokumentacija za Prijavu:

Da bi se Prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje Prijava, u elektronskoj formi putem Fondovog internet portala. Kompletan set neophodne dokumentacije Prijave je dostupan na internet stranici Fonda: Dokumentacija – jun 2023

Podnosioci Prijave moraju koristiti predefinisane obrasce dokumenata koje je obezbedio Fond.

Svaki registrovani projekat će automatski dobiti predefinisanu Izjavu Podnosioca Prijave (Applicant Statement), koju je Podnosilac Prijave u obavezi da pročita i sa istom se saglasi.

Da bi se prijavili za finansiranje, Podnosioci Prijave moraju podneti sledeću dokumentaciju:

Izjava Podnosioca prijave;
Poslovni plan;
Budžet projekta;
Prezentacija projekta;
Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ – ESQ);
Biografije ključnih članova projektnog tima angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku);
Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, ukoliko je primenljivo.
Napomena: Dokumentacija Prijave mora biti dostavljena u identičnom vizuelnom i strukturnom formatu i stilu u kome se nalazi na internet stranici Fonda. Bilo koji pokušaj da se modifikuje dokumentacija Prijave putem otključavanja i/ili menjanja formula ili teksta rezultiraće diskvalifikacijom Prijave iz dalje evaluacije. Podnosioci Prijave mogu koristiti opcije za formatiranje stila u okviru predefinisanih tekstualnih polja u poslovnom planu.

Obrazac PowerPoint prezentacije je jedini izuzetak, i treba biti podnet u skladu sa uputstvima naznačenim u samom obrascu.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja Prijave, podnesena dokumentacija predloga projekata mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne (1) Prijave okviru ovog javnog poziva bez obzira na vrstu Programa.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2023. godine do 12:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje Prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: PRIJAVA

Kontakt: mini.grants@inovacionifond.rs

Izvor: Fond za inovacionu delatnost

Related Posts