Web Page pdf export }

ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СТАРТ АП ЗА 2024. ГОДИНУ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме
Адреса становања ( место, улица и број)
Контакт телефон
E-mail адреса
Степен образовања, Факултет/средња школа
Занимање
Радно искуство (формално и неформално – ако има)
Планирана врста делатности
ОПИС ПЛАНИРАНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА / УСЛУГА
1.1 Опишите делатност којом ће се бавити радња/ привредно друштво
1.2 Опишите производ/ услугу коју намеравате да пласирате (назив, основне карактеристике, намена, могућност проширења асортимана)
1.3 Објасните предности – због чега би ваш производ/ услуга био бољи од других (истих или сличних) који постоје
АНАЛИЗА КУПАЦА ПРОИЗВОДА / УСЛУГА
Ко ће бити ваши купци?
Физичка лица (становништво)
Привредни субјекти
АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Назив конкурента Наведите снаге и слабости конкурента Наведите своје предности у односу на конкурента
АНАЛИЗА ДОБАВЉАЧА
Назив добављача аведите материјале/ услуге/ сировине које испоручује Наведите материјале/ услуге/ сировине које испоручује
ЦЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ПРОИЗВОДА/ УСЛУГА
5.1 Објасните како ћете формирати цену производа. Колика ће бити цена? Колика је цена код конкуренције?
5.2 Објасните како ћете дистрибуирати свој производ/услугу до крајњег купца
5.3 На који начин ћете промовисати своје производе/услуге?
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
6.1 Заинтересованост за коришћење канцеларијског простора у старт ап центру
ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опрема која је купљена – уколико је има
Назив опреме Број ком. (а) Цена по ком. (б) Вредност опреме (аxб)
УКУПНО
Опрема која је изнајмљена
Назив опреме Број ком. (а) Цена по ком. (б) Вредност опреме (аxб)
УКУПНО
ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
8.1 Укупан износ инвестиције
Назив улагања Износ (РСД)
Опрема
Промоција
Набавка резервних делова
Набавка сировина и материјала
Набавка софтвера
Набавка нематеријалне имовине
УКУПНО
8.2 Потребна средства за инвестицију – извор финансирања
Извор финансирања Износ (РСД)
Сопствена средства
Кредити
УКУПНО
8.3 Пројекција укупних годишњих прихода од продаје
Ред. бр. Назив производа/ услуга Јединица мере Цена по јединици (а) Годишња количина (б) Укупан приход(а x б)
1
2
3
4
5
УКУПНО
8.4 Пројекција укупних годишњих расхода
Ред. бр. Назив расхода Јединица мере Цена по јединици (а) Годишња количина (б) Укупан расход (а x б)
1 Репроматеријал
2 Ел. енергија, Вода,....
3 Закуп
4 Гориво, транспорт
5 Промоција
6 Остали трошкови
7 Амортизација
8 Бруто плате
9 Камате
УКУПНО

Порез на добит
(Обавезно поље!)8.5 Финансијски показатељи из пројекција укупних годишњих прихода и расхода
ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАЧУНАВАЊЕ
Бруто добит
Нето добит
Коефицијент економичности
Време враћања улагања (јединица мере година)
Стопа акумулативности (у %)
РОИ (рок повраћаја инвестиције) (у %)
/
9. ПРИЛОЗИ

Предложени Бизнис план је искључиво информативног карактера! Направљен је по угледу на предложени бизнис плана Националне службе за запошљавање, а понуђен посетиоцима ИБЦ сајта у циљу подстицања предузетништва и информисања младих предузетника.


/