Kako da Evropa postane atraktivnija za inovacije i investitore

Kako da Evropa postane atraktivnija za inovacije i investitore

Unitarni patent će unaprediti konkurentnost Evrope tako što će dopuniti i ojačati postojeći centralizovan sistem priznavanja evropskih patenata. Zajedno sa Jedinstvenim patentnim sudom korisnicima pruža isplativu opciju za zaštitu patenata i rešavanje sporova širom Evrope i na taj način podstiče istraživanje, razvoj i ulaganja u nova tehnološka dostignuća.

Reč je o ključnim koracima u pravcu dostizanja jedinstvenog tržišta novih tehnologija u EU. UNITARNI PATENTNI PAKET KAKO DA EVROPA POSTANE ATRAKTIVNIJA ZA INOVACIJE I INVESTITORE 3 EZP i fragmentirani evropski patentni sistem nakon priznanja Kao patentni zavod nadležan za Evropu, Evropski zavod za patente (EZP) podržava inovacije, konkurentnost i ekonomski rast širom Evrope.

EZP nije institucija EU, već posebna međuvladina institucija uspostavljena na osnovu Konvencije o evropskom patentu (KEP). EZP centralizovano ispituje i priznaje evropske patente za 39 država ugovornica KEP, koje osim svih država članica EU uključuju i određeni broj država koje nisu članice. Na taj način pronalazači mogu uštedeti troškove podnošenja paralelnih patentnih prijava u više nacionalnih zavoda za patente, a istovremeno se osigurava visok kvalitet priznatih patenata.

Međutim, priznati evropski patent nije unitarno pravo, već skup nacionalnih patenata, što podrazumeva da se mora pojedinačno potvrditi i održavati u svakoj državi u kojoj treba da stupi na snagu. Ovaj proces može biti komplikovan i skup jer može zahtevati prevođenje patentne dokumentacije na druge jezike, pojedinačno plaćanje taksi za nacionalno priznanje i održavanje, a na sve to se nadovezuju i troškovi angažovanja lokalnih zastupnika i pružalaca usluga u različitim državama.

Ovaj proces može biti komplikovan i skup, neophodno je platiti takse, a troškovi u različitim državama se nadovezuju.

UNITARNI PATENTNI PAKET KAKO DA EVROPA POSTANE ATRAKTIVNIJA ZA INOVACIJE I INVESTITORE 4

Unitarni patent – jednostavnija i šira patentna zaštita uz niže troškove Unitarni patent otklanja prethodno navedene nedostatke tako što pronalazačima omogućava da jednostavnije i jeftinije steknu uniformnu patentnu zaštitu za celokupnu teritoriju država članica EU koje učestvuju u ovom sistemu. Centralizovan postupak pre priznanja evropskog patenta sada je dopunjen centralizovanim postupkom nakon priznanja: umesto da pojedinačno potvrđuju svoj evropski patent u nekoliko država, nosioci patenta sada mogu dobiti unitarni patent podnošenjem samo jednog zahteva EZP, koji deluje po principu „sve na jednom mestu“ i nadležan je za centralno upravljanje unitarnim patentima i uplatama povezanih taksi.

Na taj način se značajno pojednostavljuju administrativne procedure i smanjuju prateći troškovi. Fragmentirani sistem nakon priznanja podrazumeva plaćanje različitih taksi za održavanje, u pogledu iznosa i valute, različitim nacionalnim zavodima za patente koji podležu različitim zakonskim zahtevima, posebno kada je reč o rokovima. Umesto toga, vlasnici unitarnog patenta sada EZP plaćaju samo jednu taksu za održavanje, u jednoj valuti, i u skladu sa jedinstvenim režimom u pogledu rokova i prihvatljivih načina plaćanja. Na taj način ne samo da ceo proces postaje znatno jednostavniji, već se i stvara prostor za velike uštede troškova pošto su nosioci patenata sada u mogućnosti da nakon priznanja sami upravljaju patentima.

Štaviše, zahtevi za unitarne patente su potpuno besplatni, odnosno EZP ne naplaćuje nikakve takse za podnošenje zahteva, ispitivanje ili registraciju. Iznos takse za održavanje unitarnog patenta je utvrđen na nivou koji je veoma atraktivan i pristupačan za preduzeća: ukupni troškovi njegovog održavanja za prvih deset godina, koliko je prosečno trajanje evropskog patenta, biće manji od 5.000 evra.

PREUZMITE CEO DOKUMENT